Project Goal

ຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ

The PPP-Project "Compost Laos" was created as a development political and senseful project with the objective to implement the production of biofertilizers and substrates which are integrated in the environment in Laos PDR. The process of recycling organic biomass and waste while creating natural biofertilizer at the same time is an important contribution to a sustainable use of natural resources.

 

ໂຄງການທົດລອງຜະລິດປຸຍທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນ ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ້ດ້ານເສດຖະກິດ ວັດທະນາທຳສັງຄົມ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ, ເຊີ່ງໂຄງການນີ້ໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງປະຕິບັດໃນລາວ. ດ້ວຍການໜູນນຳໃຊ້ສີ່ງເສດເຫລືອ/ຂິີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍອ່ຍສະຫລາຍໄດ້ມາເປັນວັດຖຸດິບ ເປັນການຊ່ວຍລົດຂີ້ເຫຍື້ອພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ຂືື້ເຫຍື້ອມີຄ່າເປັນລາຄາໄດ້ ແລະ ເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ່ຍຫລວງຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມນຳອີກ. ທັງເປັນປຸຍທີ່ດີ ປັບສະພາບດີນໄດ້ນຳ.

 

  • OBJECTIVE 1 - ຈຸດປະສົງທີ 1

construction and running of a compost pilot plant

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການ

 

  • OBJECTIVE 2 - ຈຸດປະສົງທີ 2

Technology Transfer

ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກ



  • OBJECTIVE 3 - ຈຸດປະສົງທີ 3

Sustainability of the project

ເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຢືນຢົງ