Exemplary Construction Plan

ຕົວຢ່າງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ

 

 Operating units - ຂະບວນການປະຕິບັດ

 

0        acceptance - ຂໍ້ຕົກລົງ

1.1     interim storage and preparation - ການກະກຽມ ແລະ ບ່ອນສາງເກັບວັດຖຸ

1.2     intensive rotting - ການໝັກ

1.3     post rotting - ຫລັງການໝັກ

1.4     vermicomposting - ປຸຍຂີ້ກະເດືອນ

2.1     interim storage - ການເກັບມ້ຽນ

2.2     refinement and substrate production - ການຄັດ ແລະ ເຕີ່ມສານທຳມະຊາດ

2.3     final storage and marketing - ການຫຸ້ມຫໍ ແລະ ການຕະຫລາດ